Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN RUITBLINDEREN.NL GEVESTIGD TE GORREDIJK

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tot verkoop, levering en aanbrengen van onder onze handelsnaam op de markt gebrachte producten en gelden voor onze opdrachtgever zijnde degene die rechtstreeks dan wel via een vertegenwoordiger met ons overeenkomsten wenst te sluiten dan wel sluit.

1.2 Andere Algemene Voorwaarden van bijvoorbeeld afnemers en/of opdrachtgevers zijn niet van toepassing tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met die toepasselijkheid akkoord hebben verklaard.

1.3 Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling van huidig of toekomstig dwingend recht. Mocht één van deze Voorwaarden op deze grond onder omstandigheden nietig zijn dan wel vernietigd worden, geldt de voor ons gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien zulks schriftelijk door ons is bevestigd.

Artikel 2 AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes geschieden schriftelijk en zijn geldig gedurende 3 maanden na dagtekening tenzij anders overeengekomen. Afspraken of toezeggingen die afwijken van deze aanbiedingen en offertes binden ons slechts voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.2 Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Voor zover in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de opdrachtgever te binden. Wij houden ons het recht voor een door ons gedane aanbieding c.q. offerte nog binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3 Overeenkomsten, tot stand gekomen door bemiddeling van tussenpersonen in welke hoedanigheid dan ook, zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door ons. Dit geldt tevens indien wij dit bij de totstandkoming van een eerdere overeenkomst mochten hebben nagelaten.

2.4 Tenzij wij gebruik maken van de in lid 2.2 genoemde herroepingmogelijkheid, komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij van de koper een tijdige, schriftelijke en volledig met het aanbod c.q. de offerte overeenstemmende aanvaarding hebben ontvangen.

2.5 Tevens komt een overeenkomst tot stand doordat wij de zaken leveren overeenkomstig de daarbij behorende afleveringsbon/factuur. Zulks geldt eveneens voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden. In die gevallen wordt de afleveringsbon/factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd en wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6 Prijsaanbiedingen en productomschrijvingen in folders, drukwerk etc. binden ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.7 Indien wij op verzoek van de opdrachtgever overgaan tot het leveren van monsters en/of het op proef aanbrengen van onze producten met een waarde groter dan een door ons te bepalen bedrag, kunnen de hieraan verbonden kosten door ons aan opdrachtgever in rekening worden gebracht wanneer er geen opdracht volgt.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 Tenzij anders is vermeld of overeengekomen, zijn de door ons opgegeven prijzen en aanbiedingen en/of offertes voor te leveren en/of aan te brengen materialen alsmede het uitvoeren van opdrachten, exclusief BTW.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn ten tijde van de levering. Alle bijkomende kosten zoals transportkosten, kosten van verzekering, andere belastingen dan BTW en overige kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

3.3 Onvoorziene belastingen en/of heffingen, eventuele verhogingen daarvan inclusief eventuele onvoorziene loonstijgingen en/of prijsstijgingen van materialen, hulp- of halfproducten of fabricaten welke van overheidswege of door enig ander daartoe bevoegd gezag worden ingevoerd of welke na het tot stand komen van een overeenkomst ingevoerd of van kracht worden, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst om die reden te ontbinden mits hij de reeds geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden vergoed op basis van de vóór de prijsstijging geldende prijzen.

3.4 Ingeval de opdrachtgever aan ons tevens opdracht geeft tot aanbrengen van door ons geleverde producten zullen de eventuele kosten voor klimmaterialen en steigers tegen kostprijs aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht tenzij de opdrachtgever deze hulptoestellen in eigen beheer plaatst of doet plaatsen.

3.5 De aanwijzingen en/of opgaven van de opdrachtgever ten aanzien van oppervlakten en maten van zaken waarop onze producten dienen te worden aangebracht, worden geacht juist te zijn. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mocht blijken dat deze gegevens onjuist zijn, zijn de daaruit vloeiende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 LEVERPLAATS EN LEVERTIJD

4.1 Voor al onze leveranties, ook bij franco levering, wordt ons bedrijf als plaats van levering beschouwd.

4.2 Het risico van de geleverde zaak is na levering steeds voor rekening van opdrachtgever.

4.3 Een door ons opgegeven levertijd is slechts indicatief en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, zulks ondermeer in verband met het feit dat de levering en het aanbrengen van onze producten c.q. het opleveren van een project afhankelijk kan zijn van diverse factoren zoals weersomstandigheden, de situatie terplekke, vervoer door derden etc.

4.4. Indien levering van onze producten c.q. oplevering van een door ons uit te voeren opdracht niet uiterlijk op de afgesproken datum kan plaatsvinden, zullen wij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Alsdan zullen wij gelet op de omstandigheden van het geval zo spoedig mogelijk tot levering c.q. oplevering overgaan zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding jegens ons kan doen laten gelden.

4.5 Slechts kunnen wij ten aanzien van een overschrijding van de levertijd in verzuim zijn mits de opdrachtgever ons bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en er bij ons tevens een, gegeven de omstandigheden van het geval, redelijke termijn heeft gegund alsnog tijdig te leveren c.q. op te leveren.

4.6 Behoudens opzet en grove roekeloosheid, kunnen wij nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van niet tijdige levering van onze producten c.q. tijdige oplevering van een door ons uitgevoerd project.

4.7 Wij zijn gerechtigd een overeenkomst in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten uit te voeren en in het laatste geval elke deelprestatie afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval de opdrachtgever met betaling van een deelprestatie in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet door ons is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de koper, als geannuleerd te beschouwen. In dat geval blijft de opdrachtgever het bedrag verschuldigd dat hij verschuldigd zou worden indien de overeenkomst volledig zou worden uitgevoerd.

4.8 Mocht de opdrachtgever de door ons te leveren producten niet afnemen, dan worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 5 TRANSPORT

5.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever is verstrekt, door ons naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever heeft verklaard de meerdere kosten ervan te zullen dragen.

5.2 Alle verschuldigde vrachtkosten in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen en andere heffingen komen ten laste van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 Het vervoer van door ons te leveren producten, ook die welke franco worden geleverd of onder onze naam worden vervoerd, geschied voor risico van de opdrachtgever. Zulks geldt tevens wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

De opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken dienaangaande.

5.4 Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

5.5 Wij behouden ons het recht voor zaken onder rembours te leveren.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN (BEZITLOOS) PANDRECHT

6.1 Alle door ons geleverde producten, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van ons totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ons nog verschuldigd is, eventueel verhoogd met rente en kosten en al onze overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van met ons gesloten overeenkomsten, heeft voldaan.

6.2 De opdrachtgever is, zolang hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen niet is nagekomen, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht bevoegd is.

6.3 Wanneer de opdrachtgever uit door ons geleverde producten, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.

6.4 Voor zover wij nog enige andere vorderingen op de opdrachtgever mochten hebben, blijft het eigendomsvoorbehoud op de door ons geleverde producten in stand totdat de opdrachtgever al zijn vorderingen vermeerderd met rente en kosten aan ons heeft voldaan. 6.5 Indien de opdrachtgever de door ons geleverde producten aan derden doorverkoopt en levert in het kader van een normale bedrijfsuitoefening, is opdrachtgever, indien wij dit verzoeken, verplicht op zijn uit de doorverkoop voortvloeiende vordering, ten gunste van ons een bezitloos pandrecht te vestigen.

6.6 De opdrachtgever zal de door ons geleverde producten als een goed huisvader behandelen.

Hij zal deze producten tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op ons eerste verzoek, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de opdrachtgever ten gunste van ons een stil pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op verzekeraars. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de verzekeraars.

6.7 Indien derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de opdrachtgever verplicht ons binnen 48 uur na het moment waarop deze aanspraak kenbaar wordt gemaakt, schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspraken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een boete verschuldigd is gelijk aan 10% van de nog onbetaald gebleven factuurbedragen van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.

6.8 Wij zijn gerechtigd zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, de door ons geleverde producten terug te nemen indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de opdrachtgever machtigt ons voor zoveel nodig de ruimte waar de door ons geleverde producten zijn opgeslagen, te betreden.

6.9 De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek onzerzijds zekerheid te verschaffen voor de nakoming van zijn verplichtingen welke voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten. Indien de opdrachtgever weigert zekerheid te verstrekken hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds door ons aan de opdrachtgever geleverde producten dienen alsdan binnen 5 dagen nadat wij de overeenkomst hebben ontbonden aan ons teruggeleverd te worden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke wij lijden indien hij weigert zekerheid te verschaffen en wij ons genoodzaakt zien de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 GARANTIE

7.1 Door ons geleverde producten voldoen aan de omschrijving in de opdrachtbevestiging en door ons vervaardigde brochures. De hierin door ons aangegeven werking en eigenschappen worden gegarandeerd onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik. Bij het aanbrengen van onze producten op etalageruiten en dergelijke, dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat het geëtaleerde, ondanks toepassing van onze producten, kan verkleuren als gevolg van langdurige blootstelling aan daglicht, inwerking van kunstlicht (met name halogeenlicht) in combinatie met de kwaliteit, kleur, aard en eigenschappen van het geëtaleerde. De opdrachtgever kan ons hiervoor nimmer aansprakelijk houden.

7.2 Op de door ons aangebrachte glasfilm verlenen wij de volgende garantieperioden op het

De-lamineren en/of de-metalliseren van de glasfilm:

 • standaard glasfilm voor buitentoepassing, afgedicht : 2 jaar;
 • filmtypen met een P.V.D.F. (Kynar©) oppervlakte -veredeling, afgedicht op een glaspositie van 90° : 6 jaar, afgedicht op een glaspositie van minder dan 90° : 4 jaar; – aan de binnenzijde van de beglazing geïnstalleerde glasfilm (glaszijde 2 bij enkele beglazing of op glaszijde 4 bij dubbele beglazing): 5 jaar; een en ander met dien verstande dat de garanties aflopend verdeeld zijn over de omschreven garantieperioden.
 • Voor door ons aangebrachte glasfilm op voertuigen of dergelijke, 5 jaar – Op de overige door ons te leveren producten geldt een algemene garantietermijn van 2 jaren, tenzij anders is overeengekomen.
  • Slechts kan er aanspraak worden gemaakt op garantie indien de door ons geleverde producten op normale en zorgvuldige wijze worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
  • Indien niet door ons geleverde materialen moeten worden aangebracht dan wel door ons geleverde materialen niet door ons worden aangebracht, kan de opdrachtgever ten opzichte van ons geen enkel recht op garantie geldend maken.
  • Gebreken aan door ons geleverde producten alsmede ten aanzien van de applicatie, geconstateerd tijdens de garantieperiode en vallend onder de volledige garantie zullen door ons kosteloos hersteld worden dan wel zal voor kostenloze vervanging worden zorg gedragen, één en ander ter beoordeling van ons.
  • Aanspraak op garantie kan slechts, en uitsluitend gelden, indien opdrachtgever de daarop betrekking hebbende factuur volledig aan ons heeft voldaan.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat bij het aanbrengen van de door ons geleverde producten geringe en/of gebruikelijke schade zoals kleine beschadigingen aan (verf op) kozijnen, kan ontstaan. Ter voorkoming van dergelijke schade dient de opdrachtgever de nodige voorzieningen te treffen. De opdrachtgever kan ons nimmer aansprakelijk houden voor dergelijke schade.

8.2 Bij het aanbrengen van onze producten kunnen als gevolg van onvoorkoombare stof- deeltjes in de lucht en /of de weersomstandigheden kleine stofdeeltjes tussen de ruit en door ons geleverde producten terechtkomen. Hiervoor zijn wij nimmer aansprakelijk.

8.3 Voor verborgen gebreken als gevolg van tekortkomingen, defecten etc. van door derden aan ons geleverde grondstoffen, welke door ons redelijkerwijs niet te voorzien of te voorkomen waren, zijn wij niet aansprakelijk. Wij zullen desgevraagd de opdrachtgever naar vermogen de redelijkerwijs benodigde bijstand verlenen teneinde de schade op onze leveranciers te verhalen.

8.4 Voor beschadigingen aan en/of breuk van zaken nadat hierop door ons onze producten zijn aangebracht, zijn wij niet aansprakelijk.

8.5 Voor andere schade zijn wij slechts aansprakelijk indien de oorzaak van deze schade voortvloeit uit onze opzet of grove schuld. Behoudens de dekking uit hoofde van onze aansprakelijkheidsverrekening is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Voor overige schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade

etc., vrijwaart opdrachtgever ons uitdrukkelijk en volledig.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarde bepaalde dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering dan wel aanbrenging van door ons geleverde producten schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Voor facturen geldt eveneens een periode van 8 dagen na dagtekening.

9.2 Met betrekking tot reclames inzake niet eenvoudig te constateren gebreken geldt een uiterste termijn van 6 weken na aflevering dan wel na het aanbrengen van door ons geleverde producten, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering moeten zijn ingediend.

9.3 De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.

9.4 Ingeval van gegronde reclame is onze garantieverplichting beperkt tot productverbetering of vervanging. Mocht dit naar onze beoordeling niet mogelijk zijn dan kunnen wij de waarde van de door ons aan de opdrachtgever geleverde producten vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

9.5 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opschorten.

Artikel 10 ANNULERING

10.1 Ingeval van niet aan ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te annuleren al naar gelang de omstandigheden van het geval. Indien wij de overeenkomst annuleren is de opdrachtgever gehouden tot vergoedingen van het reeds geleverde en gepresteerde.

10.2 Een situatie als bedoeld in het vorige lid doet zich onder andere voor in de volgende gevallen: ernstige transport- en fabricagestoringen, stakingen, oorlogsomstandigheden, inen uitvoerverboden, ernstige ziekten of sterfte, extreme weersomstandigheden, watersnood, natuurrampen etc.

10.3 Wij zijn voorts gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten dan wel te annuleren indien wij gegronde aanleiding mochten hebben om aan te nemen dat de opdrachtgever een overeenkomst niet of niet geheel zal naleven, hetgeen onder andere kan blijken uit de niet prompte betaling van een geheel of gedeeltelijke koopsom of van enige geheel of gedeeltelijk vervallen factuur of termijn op het overeengekomen tijdstip. Eén en ander laat onverlet ons recht op schadevergoeding, tenzij de opdrachtgever zekerheid kan stellen met betrekking tot de nog niet betaalde en/of nog te vervallen termijnen, welke zekerheid wij van de opdrachtgever kunnen verlangen.

10.4 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en producten, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Voorts zal hij ons van rechtswege een schadeloosstelling verschuldigd zijn, overeenkomend met een bedrag van 25% van de overeengekomen prijs.

10.5 Het vorige lid van dit artikel laat onverlet dat wij volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding kunnen vorderen.

Artikel 11. BETALING

11.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen netto contant bij oplevering te geschieden.

11.2 Betalingen moeten kosteloos zonder enige korting of verrekening worden gedaan door middel van overschrijving op onze bank- of postgirorekeningen dan wel onder rembours dan wel in contanten per kas bij oplevering.

11.3 Indien overeengekomen is dat de verrichte werkzaamheden c.q. door ons geleverde producten op rekening worden gesteld, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 Bij opdrachten met een waarde groter dan € 5.000,– excl. BTW kunnen wij van de opdrachtgever een aanbetaling van 40% van de opdrachtsom verlangen terwijl de resterende 60% dient te worden betaald bij oplevering, conform het hiervoor bepaalde.

11.5 Bij betaling in buitenlandse valuta wordt gefactureerd tegen de dagkoers zoals die geldt op de factuurdatum.

11.6 Betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

11.7 Indien de gehele of gedeeltelijke betaling niet heeft plaatsgehad binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst of schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3%, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente te vermeerderen met 3% lager is dan

10%, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

11.8 Voorts is de opdrachtgever naast de hoofdvordering en de rente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die wij moeten maken ter incassering van onze vordering. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van

€ 90,–.

11.9 Indien betalingen in gedeelten is overeengekomen en de opdrachtgever blijft in verzuim ten aanzien van de tijdige betaling van de termijnen, dan wordt alsdan het gehele bedrag ineens en onmiddellijk opeisbaar.

11.10 Ingeval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, rust op de opdrachtgever de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde betaalde en onbetaalde door ons geleverde producten in het kader van ons retentierecht aan ons ter beschikking te stellen. Het totaal van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, te vermeerderen met rente en de in dit artikel genoemde kosten, wordt indien zich één van de in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, opeens opeisbaar terwijl wij ontslagen worden van elke verplichting jegens de koper en laatstgenoemde schadeplichtig wordt jegens ons.

Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook gedaan aan dan wel gesloten met in het buitenland woonachtige of gevestigde opdrachtgevers, is het Nederlands Recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement van de Rechtbank Noord Nederland. Het in het vorige lid bepaalde laat met onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel het geschil te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.

Artikel 13 WIJZIGING

13.1 Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum.

Artikel 14 INWERKINGTREDING

14.1 Deze Algemene Voorwaarde zijn van kracht met ingang van 01 januari 2014. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Op aanvraag zijn afzonderlijke exemplaren verkrijgbaar bij onze onderneming. Op verzoek zal een afschrift van deze Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.